Pētījums: mārketings mazos un vidējos uzņēmumos. Vairāk analizē, mazāk plāno

Nedaudz vairāk pastāstīšu par pētījuma rezultātiem, ko biju prezentējis starptautiskā konferencē Grieķijā. Pētījums parādīja, ka mazie un vidējie uzņēmumi vairākums gadījumos velta lielu uzmanību marketinga jautājumiem kompānijas biznesa mērķu sasniegšanai un konkurētspējas paaugstināšanai. Tomēr, daudzas kompānijas vēl neizmanto mārketingu pilnā mērā.

Nepietiekama uzmanība tiek veltīta plānošanas jautājumiem un dažiem marketinga informācijas analīzes posmiem. Piemēram, veicot tirgus analīzi, vairākums mazo un vidējo uzņēmumu informāciju iegūst galvenokārt no plašsaziņas līdzekļiem (vidējā atzīme 7,4 balles no 10). Pārējie informācijas avoti tiek izmantoti daudz retāk: ekspertu interviju veikšana, informācijas pirkšana no CSB vai specializētajām datu bāzēm, nozaru asociāciju datu analīze. Šāda situācija izveidojas, acīmredzot tādēļ, ka uzņēmēji cieši saista jēdzienus tirgus analīze un konkurentu analīze. Bet, esot laika un finansu trūkumam, tiek pieņemts lēmums vairums gadījumos ciešu uzmanību veltīt tikai vienai aktivitātei – konkurentu analīzei.


How do you perform market analysis?

Līdzīga situācija ir ar plānošanu. Apmēram 43% MVU plāno marketinga aktivitātes tikai katram projektam. 11% MVU vispār nenodarbojas ar plānošanu. Tikai 37% MVU plāno gadu uz priekšu, veicot plānu korekcijas līdz ar situācijas mainīšanos. Ir skaidrs, ka pienācīgā līmeņa plānošanas neesamību var izskaidrot ar sarežģīto ekonomisko situāciju un valdības neparedzamajām darbībām. Bet, manuprāt, šis jautājums ir arī saistīts ar plānošanas kultūru, kā arī ar neizpratni par to, ka plānošana ir neatņemama sekmīgas kompānijas attīstības daļa. Ir aizdomas, ka arī „treknajos gados” statistika bija apmēram tāda pati.

Daudzi uzskata, ka MVU praktiski neizmanto mārketingu (tikai reklāmu). Tas tā nav. Pētījumi parāda, ka MVU ciešu uzmanību velta tādiem svarīgiem mārketinga jautājumiem, kā konkurentu analīze, klientu analīze, produkta kvalitātes novērtējums un mārketinga aktivitāšu efektivitātes novērtējums.

Runājot, piemēram, par konkurentu analīzi daudzi MVU meklē informāciju par konkurentiem masu saziņas līdzekļos (vidējā atzīme 7,6 balles no 10), iegūst informāciju no partneriem (vidējā atzīme 7,4 balles no 10), veic konkurentu cenu monitoringu (vidējā atzīme 6,9 balles no 10), veic marketinga aktivitāšu monitoringu (vidējā atzīme 6,7 balles no 10) un veic konkurentu pieejamo finansu datu analīzi (vidējā atzīme 6,8 balles no 10). Šie rezultāti runā par to, ka daudzi MVU vadītāji apzinās šīs aktivitātes svarīgumu. Ienākumu palielināšanās un konkurētspējas paaugstināšanās tieši ir atkarīga no konkurentu aktivitātēm. Neveicot konkurentu analīzi, kompānija vienā mirklī var sadurties ar nopietnām problēmām: klientu aizplūšana, ienākumu samazināšanās utt.


How do you gather and summarise the information on competitors?

Kā arī uzņēmēji ļoti nopietni attiecas pret marketinga aktivitāšu efektivitātes analīzi. Vairums kompāniju analizē divus galvenos lielumus, kas ļauj noteikt mārketinga ieguldījumu efektivitāti: pārdošanas dati (vidējā atzīme 8,6 balles no 10) un mārketinga izdevumi (vidējā atzīme 7,4 balles no 10). Mazāk populāra ir mājas lapu apmeklētāju analīze un potenciālo klientu zvanu analīze.

Respondentu atbildes ļāva noteikt faktorus, kuri tieši ietekmē jaunu produktu izstrādi. Analīze parādīja četrus tādus galvenos faktorus: jaunu partneru meklēšana, klientu aptauju veikšana, informācijas izmantošana no plašsaziņas līdzekļiem un speciāla tālruņa esamība (tālrunis atsauksmēm).

Pētījumā piedalījās 202 mazās un vidējās kompānijas no 8 lielākajām Latvijas pilsētām. 45% MVU pieredze sastādīja vairāk kā 15 gadu. Apmēram 25% MVU tika dibināti laikā no 1996.- 2000. g. Gandrīz 90% respondentu kompānijā ieņēma vadošos amatus (īpašnieks, algotais kompānijas direktors, mārketinga direktors).


How do you ensure development of your company?